Đến tháng 7 năm 2024
Tỉnh Quảng Nam
Tổng văn bản đến: 229728
Văn bản đến nhận liên thông: 209710
Tổng văn bản đi: 99387