Tháng 9 năm 2023 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 105 hồ sơ

- Trực tuyến: 46 hồ sơ

- Xử lý: 105 hồ sơ

+ Đúng hạn: 105 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ