Tháng 9 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 240 hồ sơ

- Trực tuyến: 191 hồ sơ

- Xử lý: 240 hồ sơ

+ Đúng hạn: 240 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ