Tháng 9 năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 2 hồ sơ

- Trực tuyến: 2 hồ sơ

- Xử lý: 2 hồ sơ

+ Đúng hạn: 2 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ