Tháng 9 năm 2023 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 1225 hồ sơ

- Trực tuyến: 489 hồ sơ

- Xử lý: 1225 hồ sơ

+ Đúng hạn: 1225 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ