Tháng 7 năm 2024

%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: hồ sơ

- Trực tuyến: hồ sơ

- Xử lý: hồ sơ

+ Đúng hạn: hồ sơ

+ Trễ hạn: hồ sơ