Tháng 9 năm 2023 Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 33 hồ sơ

- Trực tuyến: 25 hồ sơ

- Xử lý: 33 hồ sơ

+ Đúng hạn: 33 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ