Tháng 9 năm 2023 UBND huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

95.31%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 213 hồ sơ

- Trực tuyến: 27 hồ sơ

- Xử lý: 213 hồ sơ

+ Đúng hạn: 203 hồ sơ

+ Trễ hạn: 10 hồ sơ