Tháng 9 năm 2023 UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

49.8%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 253 hồ sơ

- Trực tuyến: 46 hồ sơ

- Xử lý: 253 hồ sơ

+ Đúng hạn: 126 hồ sơ

+ Trễ hạn: 127 hồ sơ