Tháng 9 năm 2023 UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam

78.03%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 132 hồ sơ

- Trực tuyến: 34 hồ sơ

- Xử lý: 132 hồ sơ

+ Đúng hạn: 103 hồ sơ

+ Trễ hạn: 29 hồ sơ