Tháng 9 năm 2023 UBND huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

99.12%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 569 hồ sơ

- Trực tuyến: 407 hồ sơ

- Xử lý: 569 hồ sơ

+ Đúng hạn: 564 hồ sơ

+ Trễ hạn: 5 hồ sơ