Tháng 9 năm 2023 UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

97.3%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 37 hồ sơ

- Trực tuyến: 1 hồ sơ

- Xử lý: 37 hồ sơ

+ Đúng hạn: 36 hồ sơ

+ Trễ hạn: 1 hồ sơ