Tháng 9 năm 2023 UBND Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

91.6%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 607 hồ sơ

- Trực tuyến: 222 hồ sơ

- Xử lý: 607 hồ sơ

+ Đúng hạn: 556 hồ sơ

+ Trễ hạn: 51 hồ sơ