Tháng 9 năm 2023 UBND huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam

93.95%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 991 hồ sơ

- Trực tuyến: 201 hồ sơ

- Xử lý: 991 hồ sơ

+ Đúng hạn: 931 hồ sơ

+ Trễ hạn: 60 hồ sơ