Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 92 hồ sơ

- Trực tuyến: 60 hồ sơ

- Xử lý: 56 hồ sơ

+ Đúng hạn: 56 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ