Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 47 hồ sơ

- Trực tuyến: 32 hồ sơ

- Xử lý: 37 hồ sơ

+ Đúng hạn: 37 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ