Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 578 hồ sơ

- Trực tuyến: 550 hồ sơ

- Xử lý: 565 hồ sơ

+ Đúng hạn: 565 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ