Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tháng 7 năm 2024

99.65%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 578 hồ sơ

- Trực tuyến: 223 hồ sơ

- Xử lý: 396 hồ sơ

+ Đúng hạn: 396 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ