Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tháng 3 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 173 hồ sơ

- Trực tuyến: 29 hồ sơ

- Xử lý: 49 hồ sơ

+ Đúng hạn: 49 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ