Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 97 hồ sơ

- Trực tuyến: 17 hồ sơ

- Xử lý: 16 hồ sơ

+ Đúng hạn: 16 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ