Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

96.27%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 1018 hồ sơ

- Trực tuyến: 560 hồ sơ

- Xử lý: 538 hồ sơ

+ Đúng hạn: 518 hồ sơ

+ Trễ hạn: 20 hồ sơ