Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Tháng 4 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 45 hồ sơ

- Trực tuyến: 41 hồ sơ

- Xử lý: 38 hồ sơ

+ Đúng hạn: 38 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ