Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Tháng 7 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 78 hồ sơ

- Trực tuyến: 65 hồ sơ

- Xử lý: 69 hồ sơ

+ Đúng hạn: 69 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ