Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

99.82%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 551 hồ sơ

- Trực tuyến: 136 hồ sơ

- Xử lý: 214 hồ sơ

+ Đúng hạn: 213 hồ sơ

+ Trễ hạn: 1 hồ sơ