Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Tháng 4 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 481 hồ sơ

- Trực tuyến: 143 hồ sơ

- Xử lý: 229 hồ sơ

+ Đúng hạn: 229 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ