UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

98.48%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 132 hồ sơ

- Trực tuyến: 5 hồ sơ

- Xử lý: 44 hồ sơ

+ Đúng hạn: 44 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ