UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

94.91%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 747 hồ sơ

- Trực tuyến: 146 hồ sơ

- Xử lý: 628 hồ sơ

+ Đúng hạn: 593 hồ sơ

+ Trễ hạn: 35 hồ sơ