UBND xã Trà Bui huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 7 năm 2024

84.91%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 53 hồ sơ

- Trực tuyến: 0 hồ sơ

- Xử lý: 48 hồ sơ

+ Đúng hạn: 40 hồ sơ

+ Trễ hạn: 8 hồ sơ