UBND xã Trà Giác huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 7 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 6 hồ sơ

- Trực tuyến: 2 hồ sơ

- Xử lý: 4 hồ sơ

+ Đúng hạn: 4 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ