UBND xã Trà Ka huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 7 năm 2024

91.67%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 12 hồ sơ

- Trực tuyến: 2 hồ sơ

- Xử lý: 12 hồ sơ

+ Đúng hạn: 11 hồ sơ

+ Trễ hạn: 1 hồ sơ