UBND xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 7 năm 2024

73.91%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 23 hồ sơ

- Trực tuyến: 15 hồ sơ

- Xử lý: 20 hồ sơ

+ Đúng hạn: 15 hồ sơ

+ Trễ hạn: 5 hồ sơ