UBND xã Duy Vinh
Tháng 7 năm 2024

96.23%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 53 hồ sơ

- Trực tuyến: 40 hồ sơ

- Xử lý: 40 hồ sơ

+ Đúng hạn: 38 hồ sơ

+ Trễ hạn: 2 hồ sơ