UBND huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam
Tháng 4 năm 2024

99.76%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 421 hồ sơ

- Trực tuyến: 238 hồ sơ

- Xử lý: 360 hồ sơ

+ Đúng hạn: 359 hồ sơ

+ Trễ hạn: 1 hồ sơ