UBND xã Bình Lâm
Tháng 5 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 15 hồ sơ

- Trực tuyến: 2 hồ sơ

- Xử lý: 15 hồ sơ

+ Đúng hạn: 15 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ