UBND xã Sông Trà
Tháng 5 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 23 hồ sơ

- Trực tuyến: 16 hồ sơ

- Xử lý: 23 hồ sơ

+ Đúng hạn: 23 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ