UBND huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

98.28%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 58 hồ sơ

- Trực tuyến: 6 hồ sơ

- Xử lý: 9 hồ sơ

+ Đúng hạn: 9 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ