UBND huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

99.52%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 418 hồ sơ

- Trực tuyến: 340 hồ sơ

- Xử lý: 394 hồ sơ

+ Đúng hạn: 392 hồ sơ

+ Trễ hạn: 2 hồ sơ