UBND huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

99.08%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 109 hồ sơ

- Trực tuyến: 1 hồ sơ

- Xử lý: 7 hồ sơ

+ Đúng hạn: 7 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ