UBND huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

99.04%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 209 hồ sơ

- Trực tuyến: 86 hồ sơ

- Xử lý: 153 hồ sơ

+ Đúng hạn: 151 hồ sơ

+ Trễ hạn: 2 hồ sơ