UBND xã Trà Dơn
Tháng 4 năm 2024

97.06%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 34 hồ sơ

- Trực tuyến: 18 hồ sơ

- Xử lý: 32 hồ sơ

+ Đúng hạn: 31 hồ sơ

+ Trễ hạn: 1 hồ sơ