UBND xã Trà Leng
Tháng 4 năm 2024

91.3%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 23 hồ sơ

- Trực tuyến: 14 hồ sơ

- Xử lý: 17 hồ sơ

+ Đúng hạn: 15 hồ sơ

+ Trễ hạn: 2 hồ sơ