UBND xã Trà Mai
Tháng 4 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 32 hồ sơ

- Trực tuyến: 4 hồ sơ

- Xử lý: 30 hồ sơ

+ Đúng hạn: 30 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ