UBND xã Trà Nam
Tháng 4 năm 2024

95.24%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 21 hồ sơ

- Trực tuyến: 8 hồ sơ

- Xử lý: 18 hồ sơ

+ Đúng hạn: 18 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ