UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

75.7%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 107 hồ sơ

- Trực tuyến: 5 hồ sơ

- Xử lý: 26 hồ sơ

+ Đúng hạn: 18 hồ sơ

+ Trễ hạn: 8 hồ sơ