UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

60.23%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 176 hồ sơ

- Trực tuyến: 68 hồ sơ

- Xử lý: 79 hồ sơ

+ Đúng hạn: 75 hồ sơ

+ Trễ hạn: 4 hồ sơ