UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 4 năm 2024

85.88%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 170 hồ sơ

- Trực tuyến: 60 hồ sơ

- Xử lý: 98 hồ sơ

+ Đúng hạn: 95 hồ sơ

+ Trễ hạn: 3 hồ sơ