UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 4 năm 2024

95.89%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 219 hồ sơ

- Trực tuyến: 52 hồ sơ

- Xử lý: 155 hồ sơ

+ Đúng hạn: 149 hồ sơ

+ Trễ hạn: 6 hồ sơ