UBND huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

96.3%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 81 hồ sơ

- Trực tuyến: 0 hồ sơ

- Xử lý: 7 hồ sơ

+ Đúng hạn: 7 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ