UBND huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

96.39%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 637 hồ sơ

- Trực tuyến: 338 hồ sơ

- Xử lý: 298 hồ sơ

+ Đúng hạn: 285 hồ sơ

+ Trễ hạn: 13 hồ sơ