UBND huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

86.99%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 538 hồ sơ

- Trực tuyến: 44 hồ sơ

- Xử lý: 85 hồ sơ

+ Đúng hạn: 85 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ