UBND xã Quế An
Tháng 4 năm 2024

96.67%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 30 hồ sơ

- Trực tuyến: 22 hồ sơ

- Xử lý: 29 hồ sơ

+ Đúng hạn: 28 hồ sơ

+ Trễ hạn: 1 hồ sơ