UBND xã Quế Phong
Tháng 4 năm 2024

88.24%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 17 hồ sơ

- Trực tuyến: 13 hồ sơ

- Xử lý: 16 hồ sơ

+ Đúng hạn: 14 hồ sơ

+ Trễ hạn: 2 hồ sơ