UBND xã Quế Phú
Tháng 4 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 32 hồ sơ

- Trực tuyến: 26 hồ sơ

- Xử lý: 29 hồ sơ

+ Đúng hạn: 29 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ