UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

70%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 130 hồ sơ

- Trực tuyến: 10 hồ sơ

- Xử lý: 49 hồ sơ

+ Đúng hạn: 41 hồ sơ

+ Trễ hạn: 8 hồ sơ