UBND xã A Tiêng
Tháng 7 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 9 hồ sơ

- Trực tuyến: 0 hồ sơ

- Xử lý: 5 hồ sơ

+ Đúng hạn: 5 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ