UBND huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

78.39%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 347 hồ sơ

- Trực tuyến: 26 hồ sơ

- Xử lý: 24 hồ sơ

+ Đúng hạn: 21 hồ sơ

+ Trễ hạn: 3 hồ sơ