UBND xã Bình Đào
Tháng 6 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 67 hồ sơ

- Trực tuyến: 67 hồ sơ

- Xử lý: 67 hồ sơ

+ Đúng hạn: 67 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ