UBND xã Bình Minh
Tháng 12 năm 2023

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 12 hồ sơ

- Trực tuyến: 3 hồ sơ

- Xử lý: 3 hồ sơ

+ Đúng hạn: 3 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ