UBND xã Bình Minh
Tháng 6 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 64 hồ sơ

- Trực tuyến: 62 hồ sơ

- Xử lý: 62 hồ sơ

+ Đúng hạn: 62 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ