UBND xã Bình Nguyên
Tháng 12 năm 2023

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 4 hồ sơ

- Trực tuyến: 2 hồ sơ

- Xử lý: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ