UBND xã Bình Nguyên
Tháng 4 năm 2024

100%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 10 hồ sơ

- Trực tuyến: 10 hồ sơ

- Xử lý: 10 hồ sơ

+ Đúng hạn: 10 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ