UBND huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam
Tháng 12 năm 2023

88.72%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 266 hồ sơ

- Trực tuyến: 58 hồ sơ

- Xử lý: 40 hồ sơ

+ Đúng hạn: 40 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ