UBND thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Tháng 6 năm 2024

99.02%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 815 hồ sơ

- Trực tuyến: 514 hồ sơ

- Xử lý: 514 hồ sơ

+ Đúng hạn: 508 hồ sơ

+ Trễ hạn: 6 hồ sơ