UBND thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Tháng 3 năm 2024

95.93%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 393 hồ sơ

- Trực tuyến: 89 hồ sơ

- Xử lý: 94 hồ sơ

+ Đúng hạn: 85 hồ sơ

+ Trễ hạn: 9 hồ sơ