UBND Tỉnh Quảng Nam
Đến tháng 6 năm 2024

95.95%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 166769 hồ sơ

- Trực tuyến: 115182 hồ sơ

- Xử lý: 156916 hồ sơ

+ Đúng hạn: 150793 hồ sơ

+ Trễ hạn: 6123 hồ sơ