UBND Tỉnh Quảng Nam
Đến tháng 12 năm 2023

94.89%

hồ sơ đúng hạn


- Tiếp nhận: 229595 hồ sơ

- Trực tuyến: 140257 hồ sơ

- Xử lý: 216196 hồ sơ

+ Đúng hạn: 207198 hồ sơ

+ Trễ hạn: 8998 hồ sơ